OMGAAN MET ARMOEDE OP SCHOLEN
handreiking voor po en vo

Welke rol hebben scholen en onderwijsprofessionals als het gaat om het bieden van gelijke (ontwikkel)kansen aan jongeren die opgroeien in armoede, en vooral ook: hoe kunnen scholen en leerkrachten hier op een goede manier uitvoering aan geven? In opdracht van de ministeries van OCW en SZW is een handreiking uitgebracht met informatie, praktische tips en werkwijzes op dit vlak, gebaseerd op een verkenning van goede praktijken en pilots op scholen, expertmeetings en literatuurstudie.

Eén op de twaalf kinderen of jongeren in Nederland groeit op in armoede; gemiddeld gaat het hierbij om twee leerlingen per klas. Deze kinderen en jongeren hebben vaak te maken met instabiele levensomstandigheden en spanningen thuis, krijgen meestal weinig stimulans, steun en aandacht vanuit huis en groeien vaak op in een minder veilige omgeving, met weinig goede rolmodellen en minder faciliteiten.

Scholen kunnen er een belangrijke rol in spelen om de ‘cirkel van armoede’ te doorbreken en deze kinderen en jongeren betere ontwikkel- en toekomstkansen te bieden. Belangrijk hierbij is ten eerste dat armoede op de agenda wordt gezet; dat iedereen op school zich bewust is dat dit bij leerlingen kan spelen en welke gevolgen dit voor hen heeft. Als blijkt dat leerlingen te maken hebben met armoede, kan voor hen op school een veilige, ondersteunende en stimulerende leeromgeving worden gecreëerd, zodat zij in elk geval binnen de schoolmuren meer kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Ook kan een school ouders stimuleren en ondersteunen als het gaat om de (leer)begeleiding van hun zoon of dochter. En scholen kunnen leerlingen en ouders tenslotte doorverwijzen naar beschikbare (financiële) ondersteuning vanuit (gemeente)fondsen en organisaties, zodat alle kinderen mee kunnen doen met school- en buitenschoolse activiteiten.

In de handreiking staan tips, suggesties en inspirerende werkwijzen vanuit andere scholen (voorzien van concreet voorbeeldmateriaal), die scholen kunnen gebruiken om op een goede manier uitvoering te geven aan bovenstaande. Ook worden de rollen van betrokkenen in de school en de partijen met wie scholen kunnen samenwerken op dit vlak, nader beschreven.


Downloads
Titel informatie
Auteur

Lusse, Mariëtte; Kassenberg, Annelies

Uitgave

Rotterdam/Groningen: Hogeschool Rotterdam/Hanzehogeschool Groningen, 2020

Collatie

71 p.

Annotatie

Opdrachtgevers: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (Programma Gelijke Kansen)

Publicatiejaar

2020